Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Геотекстил Geosin

Геотекстил Geosin

Тeхнически характеристики Geosin ®, Geosin ® UV, Geosin ® (RDG)

Geosin ® е нетъкан и иглонабит геотекстил, изготвен от полипропиленови влакна.

ОБХВАТ

Геотекстил Geosin ® се прилага в следните области: строителство на пътища и други пътни зони, строителство на железопътни пътища, стабилизиращи работи, основи и укрепващи структури, контролни дейности, свързани с ерозията, изграждане на канали, язовири и бентове, отводнителни системи, изграждане на тунели и дълбоки конструкции, сметохранилища за твърди отпадъци, при дейности за  задържане на утайки.

geosin-spec-table

Област на приложение

FDSRP F+SF+DR+PD+SF+D+SR+SF+R+S    F+R

* MD – надлъжна машинна плетка / * CMD – напречна машинна плетка

Геотекстил Geosin ® може да бъде изготвен като геотектил, откриваем с радар. Прилагат се алуминиеви ленти, покриващи по-малко от 5% от общата площ, за да се постигне радио откриване.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да се транспортира с чисти, покрити транспортни средства, далеч от влага и замърсяване. Да се съхранява в затворени пространства, защитени от UV лъчи, далеч от паропроводи, вода и др.

МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

Всяка партида трябва да бъде придружена от декларация за съответствие и други документи, съгласно приложимите закони. Всяка ролка е маркирана на видно място, с етикет, който съдържа: името на доставчика, наименование на артикула, ширина на продукта (m), дължина на ролката (m) номер на оператора, работна смяна, дата на производство, тегло (kg).

Като се има предвид начина, по който е получен, и по който се използва, геотекстилът не оказва негативно влияние върху опазването на човешкия живот и безопасните условия на труд, затова не е необходим сертификат, издаден от независима институция, оторизиана в тази област.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да бъде покрит в рамките на 48 часа след полагането му. Предполагаемата издръжливост е минимум 30 години при почви с 4<pH<9 25="" c="" 7="" ph="" 4="" 9="" p="">

ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКТА

Крайният срок за приемане и евентуално подаване на рекламация е 5 дни след получаване на продукта.

Фирма Minet SA има възможност да проектира и изготви продукти съгласно изискванията на получателя. Ние не носим отговорност за повреждане в резултат на неправилна употреба на геотекстила или използване на геотекстила за неподходящи цели. Запазваме правото си да внасяме промени в техническите данни без предупреждение. Дадените стойности са индикативни и отговарят на средните стойности, получени в нашите лаборатории и институциите, които извършват изпитванията.  

Легенда област на приложение:

F – филтриране, D– дренаж, S – разделяне, R – армиране (заздравяване), P - предпазване
Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  /  / Геотекстил Geosin