¬’ќƒ

—тандарти за приложение на хидроизолационни мембрани на битумна основа

1. «а успешното транспортиране и съхранение

ѕо време на транспортиране, работа и съхранение е препоръчително да се спазват н€кои прости процедури, чрез които да се избегне повредата на продукта:
- “оварете и разтоварвайте мембраните грижливо, като изб€гвате контакта с подложката и острите ръбове;
- —ъщо така изб€гвайте силни удари със зем€та, особено при услови€ на ниски температури;
- –олките тр€бва да бъдат съхран€вани на сухо и проветриво м€сто;
- Ќа открито ролките тр€бва да се държат вертикално, като се взема от склада точното количество ролки, необходими, за да се изпълни договора;
- ћембраните не могат да се съхран€ват повече от 12 месеца.

2. Ѕезопасно приложение

ѕълното оборудване включва:
- √орелки със съответни съединителни тръби;
- ѕригодени с регулатор под нал€гане;
- цилиндър с пропан;
- ножици със стоманени остриета, скрепери;
- ръкавици и специални обувки (по-специално такива, които не остав€т следи по мембраната);

ѕравила за безопасност:†

ѕосто€нна част от оборудването винаги тр€бва да бъде пожарогасител със среден капацитет. ќколо областите, които ще бъдат хидроизолирани тр€бва да се постав€т предпазни парапети с приспособени против плъзгане ръбове.
 райните отвори (т.е. прозорци на покрива и т.н.) в областите, които ще бъдат хидроизолирани, тр€бва да бъдат обезопасени с подложки или мрежи за стабилност (устойчивост) и за всеки случай тези отвори тр€бва да бъдат обозначени с разпознавателни знаци. Ќе бива да се използват стълби при пренас€не на материалите;
«а да се избегнат пожари при използване на изпарители (бойлери, котли), тези изпарители (бойлери, котли) тр€бва да се държат поне на 10 метра разсто€ние от други запалими продукти.
¬ частност, преди използване на горелка върху повърхност, върху ко€то е нанесен първи слой, уверете се, че повърхността е напълно суха (от 2 до 24 часа).

3. ѕрепоръки за областите, които ще бъдат хидроизолирани

Ћоши атмосферни услови€ като дъжд, сн€г и висока влажност могат да попречат на добрите резултати от прилагането на продукта. “емпература по-ниска от +5 — и наличието на лед по време на прилагането може да причини пробиви, спуквани€ и т.н. по повърхността на мембраната.†
Ќалични дупки и каналчета тр€бва да бъдат запълнени, като се използва циментов разтвор. ¬сички насипни (свободнолежащи) материали тр€бва да бъдат премахнати от ц€лата повърхност, ко€то предстои да бъде покрита. »деалната повърхност за импрегниране тр€бва да има малки улейчетата към изходните отвърсти€ на покрива, за да се предотврати отлагане на вода на повърхността.

4. ѕринципни видове приложени€

I. √азопламъчно залепване
ј. √азопламъчно залепване
Ѕ. „астично залепване в точки

II. ћеханическо прикрепване (фиксиране)
†„рез фиксиране на мембраната към субстрата (основата) чрез използването на специално закрепване.

III. „рез студени свързващи вещества (лепливо вещества)

 ато се залепи мембраната към подложката чрез ивици студено свързващо вещество, подход€що разположено.

5. ѕриложени€ на съществуващи годни за поправка покриви

»зрежете съществуващите издувани€ или пукнатини, залепете отново същите и премахнете останали€т свободен материал. √рундирайте ц€лата повърхност на покрива и напълно съединете новите мембрани.

6. «латните правила за перфектно приложение

»мпрегнирането може да бъде извършено по много различни начини, но окончателни€т резултат зависи от правилни€ избор на материали†и правилната техника. Ќай-добрите резултати ще бъдат постигнати ако се следват указани€та долу:

—траната, ко€то тр€бва да се стопи е релефната страна. ѕри нагорещ€ване, когато релефността изчезне това указва подход€щата температура на стоп€ване (точка на стоп€ване=melting point).

–азполагането на мембраните винаги тр€бва да започва от долни€ участък на областите, които тр€бва да се импрегнират, т.е. там, където са разположени изпускателните отвори или подкорнизни ръбове на покрива.

¬ръзките на страничните покривани€ тр€бва да имат минимална широчина 10 см, а покриването в кра€ тр€бва да има минимална широчина 15 см.

¬ случай на полагане на втори слой, той тр€бва да бъде поставен на мин 50 см извън началното полагане на първи€ слой (разделена връзка).

 райните полагани€ на самозащитените мембрани тр€бва да бъдат изпълнени след като e била нагорещена и е снета минералната самозащита на лежащи€ отдолу лист за около 15 см чрез шпатула.

«ащита от светлина:

јко мембраните имат обикновен стандартен гланц, е препоръчително да се приложат 2 сло€ доброкачествено слънце-отраз€ващо покритие, приложено с вал€к за нанас€не на бо€.†

7. ѕоддръжка

«а добрата поддръжка се предлагат следните дейности:

†- периодично почистване на изложените жлебове (улейчета), изпускателни отвори
†- периодично преглеждане на състо€нието на слънцезащитните покрити€ и евентуално повторно нанас€не на същите
†- периодично преглеждане работата на изпускателни отвори, жлебове, ламаринена обшивка (хидроизолаци€) и др.

»збрани връзки