Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Кратка анотация и референции за фирмата

КРАТКА АНОТАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ЗА ФИРМАТА


Фирма “Ханко-Митев” е регистрирана през 1991г със седалище и адрес на управление гр.София,ж.к. “Лагера” бл.43 и е специализирана в апликирането на хидроизолации и хидроизолационни системи, отговарящи на изискването за устойчивост във времето и надеждна защита от вода и влага , станало задължително за съвременното строителство.

Първоначалната форма на управление е ЕТ - едноличен търговец . През 1999г ЕТ “Ханко-Митев”е преобразуван в дружество с ограничена отговорност “Ханко-Митев” ООД със същия адрес на управление.

Продуктите и системите, които предлагаме, са подбрани така, че да удоволетворяват нашите критерии за най-високо достъпно качество, функционалност и изгодна цена.

От 2006 г работим с хидроизолационните материали на ф-ма”АРКОН” - Румъния с гарантирано качество UNI EN ISO 9001. Завода “Аркон” произвежда хидроизолационни системи по лиценз на италианската „Плувитек” . Широкия спектър на продукти включва главно бутумо- полимерни хидроизолационни мембрани АРР и СБС модификация, предназначени за газопламъчна технология и течни продукти за строителни конструкции с доказано високо качество.

През 2007 ф-ма „Ханко-Митев” ООД въведе Система за управление на качество Съгласно ISO 9001 : 2000 и в съответствие с изискванията на съответния стандарт с област на приложение „Изграждане на хидроизолационни системи в/у покриви, фундаменти и по стени , хоризонтални и вертикални повърхности”.

Ф-ма „Ханко-Митев” е редовен член на камарата на строителите в България.С решение на комисията и протокол 0079/18.12.2008г сме вписани в Централния професионаленрегистър на строителя за изпълнение на строежи :

· Първа група – строежи от четвърта и пета категория

· Пета група – отделни СМР

Фирма “Ханко-Митев” разполага с технически специалисти, технически потенциал , ресурси и организационни възможности за решаване и перфектно изпълнение на различни по сложност проблеми в хидроизолирането в изключително кратки срокове. Работниците - апликатори на фирмата са обучени и работата им е наблюдавана от италиански супервайзори , а част от тях са добили опит и рутина в курс-квалификация в завода “Аркон “ - Румъния. Благодарение на всичко това ф-ма “Ханко-Митев” се слави като една от най- добрите в изпълнението на хидроизолации и хидроизолационни системи.

Фирмата има за цел да задоволи оптимално изискванията на своите клиенти. Това го постига чрез познаване на съвременните технологии и продукти, предлагани от различни производители , като следим постоянното развитие на отрасъла сме в състояние да дадем ефикасно решение на всякакви видове хидроизолационни работи.

Фирмата разполага със складова база подходяща за правилно съхранение на материали , база за автомобилния парк , съвременно материално -техничиско оборудване , осигуряващо ефективна работа.
През досегашното си съществуване, вече 18 години, ф-ма “Ханко -Митев” се е доказала като коректен партньор, извоювала е добрата си репутация ,без протекции, чрез стриктно изпълнение на поетите задължения и отговорности, срокове и договорености, на безупречно качество на изпълнение. Това се доказва с референции от клиенти с които ни свързва дългогодишно сътрудничество.Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  / Кратка анотация и референции за фирмата